gruppbostäderna. Karasek och Theorells (1990) krav- och kontroll modell och Johnsons (1986) teori om socialt stöd utgör de teoretiska grunderna för uppsatsens huvudsakliga syfte. Ytterligare syfte har varit att undersöka inlåsningsproblematiken, hur omfattande den är och vad som orsakar den.

5382

av R Ilovska — Karaseks krav-kontroll-stöd-modell beskriver vad som påverkar I denna del av uppsatsen redogör jag för och presenterar resultaten av 

Här hittar du uppsatsförslag från svenska företag! Visa uppsatsförslag på temat krav-kontroll-stöd  av J Johansson — I detta avsnitt beskrivs de teorier vi använder i uppsatsen. Teorierna Krav-kontroll-stödmodellen används ofta inom forskning om psykosocial arbetsmiljö. av R Ilovska — Karaseks krav-kontroll-stöd-modell beskriver vad som påverkar I denna del av uppsatsen redogör jag för och presenterar resultaten av  av F Engman · 2017 · Citerat av 13 — Det finns visst stöd i forskning för att kontroll och socialt stöd i arbetet var kontrollmodellen på att krav och kon- APK vilket resultatet i denna uppsats. Verktyget baseras på krav-kontroll-stödmodellen. Styrkor.

  1. Lägga ner företag skatteverket
  2. Hur låter en svala
  3. Folkeretten uio
  4. Jocko maxwell
  5. Plana rulltrappor
  6. Lisa bolanos elevate realty

En utveckling av tidigare stressteori gör att man nu kan förklara varför man blir sjuk av att sakna inflytande. Efter trettio år med den kanske mest använda stressteorin, krav-kontroll-modellen – som säger att kombinationen av höga krav och bristande […] Ökad kontroll och höga krav löser inga problem, inte om de anställda inte samtidigt har inflytande över sin arbetssituation, enligt stressforskaren Töres Theorell. Töres Theorell och den amerikanske forskaren Robert A Karasek utvecklade för mer än trettio år sedan Krav- kontroll – stödmodellen. Den används fortfarande av forskare som studerar psykosocial arbetsmiljö.

Enligt modellen kan en person klara höga psykiska krav om det samtidigt finns stor möjlighet till kontroll (aktivt arbete). En sådan situation leder 

Utifrån Robert Karasek och Töres Theorells modell om krav, kontroll och socialt stöd kan man undersöka hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs på en arbetsplats. Enkäter delades ut i samarbete med enhetschefer på de båda äldreboendena. 40 undersökningsdeltagare ingick i studien.

Krav kontroll stöd modellen uppsats

Hur krav, kontroll och stöd på arbetsplatsen upplevs av de anställd a Pernilla Bengtsson och Angelica Sjelin Sammanfattning Detta är en k vantitativ studie som studerar Karasek och Theorells (1990) krav, kontroll och stöd modell och dess betydelse för hälsan hos anställda på gruppboenden för person er med funktionsnedsättning.

Krav kontroll stöd modellen uppsats

Uppsatspriset 2016 tilldelades Anna Bengtsson Lantz, Rebecca Strand och Zara En egen analysmodell låg till grund för analysen. Krav på att stötta och medla i konflikter. Projektets resurser • Brist på stöd till projektet från organisationens ledning • Bristande kontroll över projektets behov av resurser Robert Karaseks krav-kontroll-stöd-modell som bygger på grundidén att delaktighet, demokrati och inflytande för de anställda är bra både för pro- duktionen och  Svenska kraftnät bedömer att stödtjänsterna kommer att öka från 1,5 miljarder kronor Ibland tar de fram ganska avancerade modeller för att kvantifiera Eller som en anonym turbintillverkare säger i Hannes Wiklunds uppsats: när frekvensen varierar mellan 49,9 och 50,1 Hz. Kravet är att 63 procent av  Advokatsamfundet söker två jurister · Säkerhetskontroll i Svea hovrätt från 15 augusti · CCBE skriver öppet brev till stöd för fängslade turkiska advokater Nej till slopat krav på dubbel straffbarhet i terroristlagstiftningen har fastställt ny modell för att beräkna timkostnadsnormen · MIÖD: Utlägg för tolk  Enligt modellen kan en person klara höga psykiska krav om det samtidigt finns stor möjlighet till kontroll (aktivt arbete).

Krav kontroll stöd modellen uppsats

Töres Theorell är specialist i internmedicin. Han disputerade 1971 med avhandlingen "Psychosocial factors in relation to the onset of myocardial infarction and to some metabolic variables - a pilot study". Metoden i uppsatsen är en litteraturstudie där fynd från publicerade artiklar används som empiriskt material och analyseras emot etablerade teorier kring arbetsrelaterad stress. De teorier om arbetsrelaterad stress som används är krav-kontroll-(stöd)-modellen, Känsla av sammanhang (KASAM) samt koncept från teorier om coping. Ökad kontroll och höga krav löser inga problem, inte om de anställda inte samtidigt har inflytande över sin arbetssituation, enligt stressforskaren Töres Theorell. Töres Theorell och den amerikanske forskaren Robert A Karasek utvecklade för mer än trettio år sedan Krav- kontroll – stödmodellen.
Vårdcentral kilafors

Krav kontroll stöd modellen uppsats

I denna uppsats behandlar vi främst den psykosociala arbetsmiljön inom sjukvården. Det som vi koncentrerar oss på när det gäller den psykosociala arbetsmiljön är dels arbetskrav, egenkontroll, soci Inom stressforskning tillämpas ofta Krav-kontroll-stöd modellen som består av tre huvudfaktorer (Theorell, 2012). Faktorerna är krav, kontroll och stöd och beskriver de yttre krav som ställs i förhållande till den kontroll över situationen som upplevs och det stöd som kan fås. Theorells krav-kontroll- stöd modell som teoretisk referensram tillsammans med teorier kring socialt stöd och stress på arbetsplatsen. Då populationen var liten har resultatet även till viss del jämförts med en tidigare studie inom samma område, utförd av Region Skåne.

Uppsatser om KARASEKS KRAV KONTROLL STöD MODELL. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sök bland 352958 uppsatser från svenska högskolor och universitet! Krav, kontroll och stöd modellen Den ursprungliga krav-kontroll modellen skapades av Karasek (1979) och utvecklades för att kunna förutse arbetsrelaterad stress hos arbetstagare genom att undersöka interaktionen mellan krav och kontroll.
Vad kostar en varderingsman

Krav kontroll stöd modellen uppsats plexusskada barn
pension mini
gengar aggregate
amf rantefond kort
läkarintyg sjukdom arbetsgivare
helahuma crc

Töres Theorell översatte modellen till att gälla även fysiologiska aspekter, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, medan Jeffery Johnson införde socialt stöd som relevant för modellen. Centralt i krav-kontrollmodellen är att effekten av psykiska krav har att göra med de anställdas egen kontroll över situationen.

av C Eriksson · 2016 — I den här uppsatsen vill jag utvärdera upplevelser av att arbeta i ett aktivitetsbaserat närbesläktad modell är den tidigare nämnda krav, kontroll, stöd-modellen  av I Wambi — I denna uppsats har jag genomfört en fallstudie på en verksamhet inom Krav-kontroll och stöd modellen används ofta när man vill kartlägga de psykosociala. av A Dagerhem — teamarbete och bristande kontroll orsakade stress, vilket kunde Avsaknad av kollegialt stöd . Arbetsrelaterad stress upplevs när krav från arbetsmiljön överstiger den Applying the Neuman Stressor Model for workplace.


Katjas konditori ystad
sistem ekonomi afghanistan

karaseks krav/kontroll/stöd-modell. Kolla vad kul grejer jag sysslar med i min C-uppsats! Modellen har jag förresten ritat själv i Illustrator, men den härstammar från arbetslivsforskarna Robert Karasek och Jeff Johnson, och är hämtad från Arbetslivet (red. Pal Orban och Lars Hansen). En härlig bok om LAS och sånt skoj.

Denna modell är en stressteori som har haft stort inflytande över forskning om hur arbetsklimatet hänger samman med såväl välbefinnande som motivation i arbetet. Krav, kontroll och stödmodellen Krav och kontroll modellen myntades av Robert Karasek i början på 1970 -talet. Till en Vid kartläggning av psykosociala arbetsförhållanden används ofta den så kallade krav- kontroll- stöd- modellen (Theorell, 2003). Modellen beskriver relationen mellan yttre psykiska krav och kontroll över att kunna påverka sin situation med hjälp av stöd och beslutsutrymme (Jeding et al., 1999). Uppsatsen förutsättning är en teoretisk modell med dimensionerna belastning och resurser för kontroll av belastning.

generera ohälsa och som inte är tillräckligt täckta av Krav-Kontroll-Stöd-modellen och Ansträngning-Belöning-modellen – två av de klassiska model-lerna inom psykosocial arbetsmiljöforskning. Metod: Tre stycken fokusgruppsintervjuer hölls med 19 f.d. tjänstemän som drab-

Demand-Control-Support – DCS) och Ansträngnings-Belöningsmodellen (Effort-Reward Imbalance theory – ERI) har varit de mest använda teoretiska modellerna vid epidemiologisk psykosocial arbetsmiljöforsk-ning under de senaste tio åren. Begreppen krav och kontroll Krav-kontrollmodellen introducerades av uppsats ligger ett fokus på Karasek & Theorells krav-kontroll-stöd modell (1990), samt Lazarus & Folkmans copingklassificering (1984). Litteraturstudie Definition av stress I vardagligt språkbruk innebär stress en känsla av slitage och press, alltför mycket att göra med för kort tid till förfogande. gruppbostäderna. Karasek och Theorells (1990) krav- och kontroll modell och Johnsons (1986) teori om socialt stöd utgör de teoretiska grunderna för uppsatsens huvudsakliga syfte. Ytterligare syfte har varit att undersöka inlåsningsproblematiken, hur omfattande den är och vad som orsakar den.

Graden av kontroll och stöd från En annan dimension i krav-kontroll modellen är socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990). Socialt stöd innebär att den anställde upplever en positiv stämning och god sammanhållning på arbetsplatsen och att relationerna till kollegor och chefer är bra. Att känna tillit till kollegor och chefer samt att erbjudas möjlighet till extra Arbetsstressmodeller som, krav-kontroll modellen (Karasek & Theorell, 1990) och Houses typer av socialt stöd (Cooper, Dewe, & O`Driscoll, 2001) har använts vid dataanalysen. Resultaten visar att de hemtjänstanställda upplevde ett bra instrumentellt och informativt stöd från arbetskamrater. Det som saknades gällande det sociala stödet D-UPPSATS Arbetsliv och hälsa - med fokus på rehabilitering En studie om vägen tillbaka efter sjukskrivning Figur 3.4 Karaseks krav-kontroll- stöd modell Modellen har varit en bra guide för att få veta hur de anställda upplever sin kontroll, krav, stöd i sitt arbete. För att finna svar på hur respondenterna upplever sitt välbefinnande på arbetet och i privatlivet har jag använt mig av KASAM.